Zákony o zdraví

 

Stav legislativy k 15. 02. 2021

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - PDF zde

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti - PDF zdepříloha zde

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů - PDF zde

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením - PDF zdepříloha zde

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli - PDF zde

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  - PDF zde

Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách - PDF zde

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a přílohy - PDF zde

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci - PDF zde

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb - PDF zde

Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednávání - PDF zde

Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče - PDF zde

Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému - Word zde

 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Vyhláška č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření - PDF zde

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - PDF zde

 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon) - PDF zde

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.