Stav legislativy k 22. 05. 2020

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Správní řád č. 500/2004 Sb. 

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Hledat | Přihlásit English version