Celoživotní vzdělávání

 

Výbor ČSFM vypracoval v souladu s doporučními EFOMP a IOMP návrh celoživotního vzdělávání radiologických fyziků a 19.4.2013 ho předal Ing. Hofšterové z NCO-NZO.

Podle § 53 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „zákon“) je celoživotní vzdělávání povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví. Formy celoživotního vzdělávání dle §54 odst. (1) zákona jsou:

Nabídka IAEA e-learningových kurzů: Safety and Quality in Radiotherapy zde, Radiation Dose management in Computed Tomography zde.

Kredity za školící a vzdělávací akce

Mnozí z vás si již podali na Ministerstvo zdravotnictví ČR Žádost o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (formulář ke stažení zde). Na základě této žádosti udělí MZ osvědčení na dobu 4-6 let, podle okolností (blíže viz § 96 zákona č. 96/2004 Sb.). Osvědčení může být po uplynutí doby své platnosti obnoveno, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem (blíže viz §67 zákona č. 96/2004 Sb.).

Jednou z podmínek pro obnovení osvědčení je získání 40 kreditů z celoživotního vzdělávání během oněch 4-6 let. Podrobnosti o typech akcí, za něž mohou být uděleny kredity, a o počtech kreditů upravuje vyhláška č. 423/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 4/2010 Sb.. U školicích a vzdělávacích akcí uvedených v §2 písmeno d), e) a f) této vyhlášky je podmínkou získání kreditů souhlasné stanovisko příslušné profesní organizace, v našem případě tedy ČSFM, o.s..

Pokud se tedy hodláte zúčastnit školicí nebo vzdělávací akce, ověřte si, zda pořadatel požádal výbor ČSFM, o.s. o vydání souhlasného stanoviska k započtení kreditů do systému celoživotního vzdělávání (formuláře ke stažení zde). Pokud byl souhlas ČSFM, o.s. vydán, můžete si kredity za tuto akci započítat. Výbor ČSFM, o.s., o.s. nerozhoduje o počtu přidělených kreditů - ten je přesně vymezen §3 vyhlášky 423/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 4/2010 Sb.

Pokud se účastníte akce, jejíž pořadatel nepožádal ČSFM, o.s. o souhlas se započtením do kreditního systému a Vy přesto máte pocit, že náplň akce (nebo alespoň její části) by měla být ohodnocena kredity, zašlete výboru ČSFM, o.s. podrobný program akce. Na základě Vaší informace posoudí výbor, zda je možno akci započítat do kreditního systému, a vydá příslušné stanovisko. Tato možnost se ale týká pouze vzdělávacích akcí (tj. § 2 písmeno f) vyhlášky – odborná konference, kongres nebo sympozium), nikoli akcí školicích – pro ty musí být podle vyhlášky souhlas vyžádán pořadatelem.

Za účast na akcích, které nezískají souhlas výboru ČSFM, o.s., si žádné kredity započíst nemůžete.

Pedagogickou činností, za kterou je rovněž možné získat kredity se rozumí vzdělávací činnost v rámci teoretické nebo praktické výuky ve specializačním vzdělávání, certifikovaném nebo inovačním kurzu, na školicí akci, semináři, vedení odborné stáže nebo při vyučování odborných předmětů ve studijním odboru, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Např. přednášející na semináři apod. si nemůže připsat stejný počet kreditních bodů jako přednášející na konferenci, i když bude seminář schválen jeho profesní organizací. Pedagogická činnost je ohodnocena jiným počtem kreditů.

Počty kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání jsou uvedeny zde.

Pokud budete mít ohledně započítávání kreditů jakékoli nejasnosti, kontaktujte nás na adrese csfm@csfm.cz, pokusíme se spolu s Vámi najít na Váš problém odpověď.

Hledat | Přihlásit English version