Volební řád ČSFM, o.s.

 Schválený 4. členskou schůzí r. 2007 (oborově pozitivně diskriminační)

 1.  Volební řád vychází z příslušných ustanovení Stanov ČSFM, o.s.
 2.  Členská schůze volí tyto stálé orgány: Výbor a Revizní komisi.
 3.  Členská schůze volí tyto pracovní orgány: volební komisi v případě, že jsou v programu jednání volby (tříčlennou,), mandátovou komisi (tříčlennou), návrhovou komisi (tříčlennou), další pracovní orgány podle svého uvážení. Členové volební komise jsou voleni jednotlivě.
 4.  Členové Výboru volí ze svého středu předsedu a další funkcionáře. Členové Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
 5.  Mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání, ověřuje oprávněnost jejich účasti na jednání a hlasování.
 6.  Návrhová komise připravuje návrh usnesení, zapracovává do něj připomínky a návrhy účastníků jednání a zpracovává jeho konečnou podobu.
 7.  Volební komise řídí a organizuje volby, odpovídá za jejich správný průběh a řeší případné stížnosti. Počítá hlasy. Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů.
 8.  Volby do Výboru a Revizní komise jsou tajné a jednokolové. Pro platnost voleb musí být členská schůze usnášení schopná. Kandidáti jsou zvoleni do příslušného orgánu v pořadí podle počtu získaných hlasů pro daný orgán. V případě rovnosti hlasů se hlasuje o posledním místě, dle dohody tajně nebo veřejně. Každý ze zvolených musí vyslovit s volbou souhlas. Pokud není zvolený člen přítomen, je nezbytné mít k dispozici jeho písemný souhlas, jinak postupuje na jeho místo další v pořadí podle počtu získaných hlasů. V případě, že zvolený člen získal počet hlasů postačující ke zvolení do více orgánů, oznámí, kterou volbu preferuje. Do tohoto orgánu je pak zařazen. Na místo, které uvolnil, postupuje další člen v pořadí podle počtu získaných hlasů.  
 9.  Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po zjištění a ověření jejich výsledků. Další členové v pořadí počtu získaných hlasů jsou vedeni, za předpokladu svého souhlasu, jako náhradníci s právem být kooptováni do orgánu v případě, že některý člen Výboru nebo Revizní komise přestane svou funkci vykonávat. O průběhu a výsledcích voleb vyhotovuje volební komise zápis, který podepíší všichni její členové. Zápis je schvalován v rámci usnesení z jednání.
 10.  V případě, že v průběhu funkčního období některý člen Výboru nebo Revizní komise přestane svoji funkci vykonávat, doplní se daný orgán z náhradníků nebo, nejsou-li náhradníci k dispozici, prostřednictvím doplňovacích voleb.
 11.  Doplňovací volby mohou probíhat korespondenčním způsobem. O použití korespondenčního způsobu doplňovacích voleb rozhoduje Výbor. Při korespondenčním způsobu doplňovacích voleb musí být prokazatelně obesláni všichni oprávnění voliči. Doplňovací volby do výboru korespondenční formou mohou být použity pouze pro doplnění takového počtu členů výboru, který nepřesáhne jednu polovinu počtu členů výboru. Další doplnění musí schválit členská schůze. Doplňovací volby se dále řídí příslušnými ustanoveními tohoto volebního řádu.
 12. Volby do Výboru se řídí oborově diskriminačním pravidlem, schváleným Členskou schůzí s cílem zajistit zastoupení tří radiologických oborů. Kandidáti do Výboru dle vlastního uvážení kandidují za jeden obor ( RT, RDG, NM ). Podle počtu obdržených hlasů jsou na první tři místa zařazeni kandidáti za tyto tři obory (RT, RDG, NM), přičemž nejmenší počet obdržených hlasů pro jednotlivého kandidáta musí být dva. Na další místa jsou zařazeni kandidáti podle počtu hlasů získaných při volbách bez ohledu na příslušnost k danému oboru.

 

 


Poslední aktualizace: 20.10.09 Stránku upravil:Ing. Jaromír Andrle
Hledat | Přihlásit English version